Elektřina

Změna dodavatele

Jak postupovat při změně dodavatele?

 1. Vyplnit podle poslední faktury od stávajícího dodavatele formulář „Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny“ (formulář pro domácnost naleznete zde, formulář pro firmy zde) a u domácností a podnikajících fyzických osob Informace pro zákazníka – spotřebitele
 2. Vlastnoručně podepsat smlouvu, plnou moc a Informace pro zákazníka – spotřebitele a odeslat formuláře na adresu naší společnosti:

EP ENERGY TRADING, a.s.,
Klimentská 46,
110 02 Praha 1

Ostatní administrativní záležitosti zajišťujeme za vás my na základě plné moci, která je zakotvena ve smlouvě. Jedná se především o tyto úkony:

 1. Ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem 
  Požádáme o ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem, a to nejpozději v termínu dohodnutém ve smlouvě nebo uvedeném v obchodních podmínkách tohoto dodavatele.
 2. Uzavření smlouvy o distribuci elektřiny s provozovatelem distribuční soustavy.
  Na základě této žádosti distributor zaregistruje údaje o zákazníkovi (resp. jeho odběrném místě) v systému operátora trhu s elektřinou, což je nezbytné pro evidenci budoucích obchodů tohoto zákazníka. Při uzavírání smlouvy je důležité uvést veškeré náležitosti stanovené platnou legislativou. Chybějící či nesprávné údaje mohou celý proces změny dodavatele prodloužit.

V případě úspěšně provedené změny dodavatele nový dodavatel zahájí dodávku elektřiny konečnému zákazníkovi ve smluvně stanoveném termínu.

Více informací o změně dodavatele naleznete zde. Podrobný popis procesu změny dodavatele včetně dalších možností je uveden v § 30 vyhlášky č. 541/2005 Sb.

Podle jakých kritérií si mám vybrat dodavatele elektřiny?

Před změnou dodavatele by měl zákazník důkladně zvážit dostupné nabídky na trhu s elektřinou. Při hodnocení nabídek je třeba vzít v úvahu nejen nabízenou cenu elektřiny, ale také konkrétní podmínky dodávek elektřiny a v neposlední řadě také spolehlivost, pověst, finanční stabilitu a zkušenosti dodavatele elektřiny.

Kolik mě bude přechod k EP ENERGY TRADING stát? Máte nějaké další poplatky?

Naše společnost si v souladu se zákonem neúčtuje žádné poplatky spojené se změnou dodavatele nebo s ukončením smluvního vztahu dle Všeobecných obchodních podmínek dodávky elektřiny.

Budu muset provádět změny v elektroinstalaci nebo připojení? Bude mi vyměněn elektroměr?

V praxi se pro vás v podstatě nic nezmění. Doporučujeme však v den změny dodavatele nahlásit stav elektroměru vašemu původnímu dodavateli, aby byla faktura vystavena dle skutečného stavu a ne odhadem. Váš elektroměr zůstává na místě a vaše dodávka pokračuje bez přerušení.

Jak dlouho trvá změna dodavatele?

Počátek dodávky od naší společnosti závisí na ukončení vašeho stávajícího smluvního vztahu s původním dodavatelem.

Kde mohu získat informace o dodavatelích elektřiny?

Seznam subjektů, kterým byla vydána licence na obchod s elektřinou, je zveřejněn na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu v sekci Licence. Ne všichni však poskytují služby konečným zákazníkům ze segmentu nízkého napětí (maloodběratelé domácnosti a podnikatelé).

Dále bychom vás rádi upozornili na sdělení Energetického regulačního úřadu týkající se neseriózního postupu některých dodavatelů, které naleznete zde.

Kde mohu získat informace o cenových nabídkách dodavatelů elektřiny pro domácnosti? Jakým způsobem mám porovnat nabídky od jednotlivých dodavatelů?

Vhodným zdrojem informací jsou internetové stránky jednotlivých dodavatelů.

Chcete-li zjistit, kolik můžete uspořit přechodem k EP ENERGY TRADING, využijte naší kalkulačky.

Pokud nám zašlete své poslední vyúčtování elektřiny na adresu info@epet.cz, rádi vám spočítáme možnou úsporu oproti nabídce vašeho současného dodavatele.

Jaké jsou podmínky pro přiznání sazby? Kde je zjistím?

Podmínky pro přiznání jednotlivých distribučních sazeb stanovuje Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2015.

V zásadě platí, že každému odběrateli může být přiznána jednotarifní sazba pro standardní spotřebu (D01d nebo D02d), nebo dvoutarifní sazba D61d pro víkendový režim.

Kromě výše uvedených sazeb má odběratel, který se rozhodne pro využití elektřiny k vytápění domácnosti nebo ohřevu teplé užitkové vody, možnost využít některé z dvoutarifních sazeb za předpokladu, že splní určité doplňující podmínky, mezi něž patří:

 • řádná instalace daného typu topného spotřebiče,
 • zajištění blokování tohoto spotřebiče v době platnosti vysokého tarifu,
 • s výjimkou sazby D25d, určené pro akumulační ohřev teplé užitkové vody, také dodržení určitého minimálního podílu příkonu topných spotřebičů (topení, bojleru atd.) na celkovém instalovaném příkonu v odběrném místě, případně prokázáním, že tepelný výkon instalovaných spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám objektu.

Informace lze také získat od jednotlivých distribučních společností, které jsou odpovědné za přiznání konkrétní sazby na základě údajů o charakteru spotřebičů poskytnutých ze strany odběratele.

Bude mi při změně dodavatele zachována stávající distribuční sazba?

Ano. Pokud odběratel při změně dodavatele elektřiny výslovně nepožádá provozovatele distribuční soustavy o změnu technických parametrů připojení k elektrizační soustavě, neexistuje žádný důvod pro změnu sazby. Samotná změna dodavatele elektřiny však nevyvolá nový proces přiznání distribuční sazby, protože ze strany odběratele nedojde k fyzické změně charakteru odběru elektřiny.

Přepis zákazníka v odběrném místě - původní zákazník neodebírá elektřinu od EPET

Domácnosti

Pokud do odběrného místa naše společnost původnímu zákazníkovi (domácnosti) nedodávala elektřinu, jsou potřeba následující dokumenty, aby přepis odběrného místa k naší společnosti proběhl úspěšně.

Původní zákazník:

1. Žádost o ukončení smlouvy (včetně uvedení konečných stavů) – formulář původního dodavatele, u kterého byla sjednána smlouva

2. Plná moc (PDF )

V případě, že původní zákazník zemřel je potřeba místo podpisu Žádosti o ukončení smlouvy doložit úmrtní list

Nový zákazník: 

1. Podklady pro sjednání Smlouvy o sdružených službách dodávky

2. Žádost smlouva o připojení/Smlouva o připojení/Žádost o připojení  (vyberte dle distribučního území)

3. Doklad o vztahu k nemovitosti (např. kupní smlouva, nájemní smlouva, darovací smlouva, výpis z katastru)

4. Předávací protokol

5. Plná moc

 • Plná moc (PDF ) –  v případě, že požadujete vyplnění ŽSoP/ŽoP/SoP za nového zákazníka

6. Čestné prohlášení – je potřeba pouze pokud nastala jedna z následujících událostí

Úmrtí – nový odběratel prohlašuje, že původní zákazník zemřel, že mu svědčí právo k užívání nemovitosti nebo bytu. Dále, že elektřinu odebíral s původním odběratelem, se kterým žil ve společné domácnosti. Že odběrné místo užívá, hradí a zavazuje se hradit veškeré platby související s odběrem elektrické energie v předmětném odběrném místě.

Přepis z PO na FO a naopak – zákazník čestně prohlašuje, že již změnil užívání odběrného místa z nebytového prostoru na bytový prostor či naopak

Původní neznámý – nový odběratel prohlašuje, že původní zákazník již odběrné místo neobývá, není s ním v kontaktu, případně nemá prostředky se s ním spojit

Přepis v rámci rodiny – nový zákazník prohlašuje, že původní zákazník již elektřinu neodebírá, z důvodu, že se již na adrese doběrného místa nevyskytuje. Dále, že odběrné místo užívá, hradí a zavazuje se hradit veškeré platby související s odběrem elektrické energie v předmětném odběrném místě.

Firma

Pokud do odběrného místa naše společnost  původnímu zákazníkovi (firmě) nedodávala elektřinu, jsou potřeba následující dokumenty, aby přepis odběrného místa k naší společnosti proběhl úspěšně.

Původní zákazník:

1. Žádost o ukončení smlouvy (včetně uvedení konečných stavů) – formulář původního dodavatele, u kterého byla sjednána smlouva

2. Plná moc (PDF )

V případě, že původní zákazník zemřel je potřeba místo podpisu Žádosti o ukončení smlouvy doložit úmrtní list

Nový zákazník: 

1. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny

2. Žádost smlouva o připojení/Smlouva o připojení/Žádost o připojení  (vyberte dle distribučního území)

3. Doklad o vztahu k nemovitosti (např. kupní smlouva, nájemní smlouva, darovací smlouva, výpis z katastru)

4. Předávací protokol

5. Plná moc

 • Plná moc (PDF ) –  v případě, že požadujete vyplnění ŽSoP/ŽoP/SoP za nového zákazníka

6. Čestné prohlášení – je potřeba pouze pokud nastala jedna z následujících událostí

Úmrtí – nový odběratel prohlašuje, že původní zákazník zemřel, že mu svědčí právo k užívání nemovitosti. Že odběrné místo užívá, hradí a zavazuje se hradit veškeré platby související s odběrem elektrické energie v předmětném odběrném místě.

Přepis z PO na FO a naopak – zákazník čestně prohlašuje, že již změnil užívání odběrného místa z nebytového prostoru na bytový prostor či naopak

Původní neznámý – nový odběratel prohlašuje, že původní zákazník již odběrné místo neužívá, není s ním v kontaktu, případně nemá prostředky se s ním spojit.

Přepis zákazníka v odběrném místě - původní zákazník odebírá elektřinu od EPET

Domácnost

Pokud do odběrného místa již naše společnost dodávala elektřinu původnímu zákazníkovi (domácnosti) jsou potřeba následující dokumenty, aby přepis odběrného místa v rámci naší společnosti proběhl úspěšně.

Původní zákazník:

1. Žádost o ukončení smlouvy (včetně uvedení konečných stavů) 

V případě, že původní zákazník zemřel je potřeba místo podpisu Žádosti o ukončení smlouvy doložit úmrtní list

Nový zákazník: 

1. Podklady pro sjednání Smlouvy o sdružených službách dodávky

2. Žádost smlouva o připojení/Smlouva o připojení/Žádost o připojení  (vyberte dle distribučního území)

3. Doklad o vztahu k nemovitosti (např. kupní smlouva, nájemní smlouva, darovací smlouva, výpis z katastru)

4. Předávací protokol

5. Plná moc

 • Plná moc (PDF ) –  v případě, že požadujete vyplnění ŽSoP/ŽoP/SoP za nového zákazníka

6. Čestné prohlášení – je potřeba pouze pokud nastala jedna z následujících událostí

Úmrtí původního zákazníka – nový odběratel prohlašuje, že původní zákazník zemřel, že mu svědčí právo k užívání nemovitosti nebo bytu. Dále, že elektřinu odebíral s původním odběratelem, se kterým žil ve společné domácnosti. Že odběrné místo užívá, hradí a zavazuje se hradit veškeré platby související s odběrem elektrické energie v předmětném odběrném místě.

Přepis z PO na FO a naopak – zákazník čestně prohlašuje, že již změnil užívání odběrného místa z nebytového prostoru na bytový prostor či naopak

Firma

Pokud do odběrného místa již naše společnost dodávala elektřinu původnímu zákazníkovi (firmě) jsou potřeba následující dokumenty, aby přepis odběrného místa v rámci naší společnosti proběhl úspěšně.

Původní zákazník:

Žádost o ukončení smlouvy (včetně uvedení konečných stavů)

V případě, že původní zákazník zemřel je potřeba místo podpisu Žádosti o ukončení smlouvy doložit úmrtní list

Nový zákazník: 

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny

Žádost smlouva o připojení/Smlouva o připojení/Žádost o připojení  (vyberte dle distribučního území)

Doklad o vztahu k nemovitosti (např. kupní smlouva, nájemní smlouva, darovací smlouva, výpis z katastru)

Předávací protokol

Plná moc

 • Plná moc (PDF ) –  v případě, že požadujete vyplnění ŽSoP/ŽoP/SoP za nového zákazníka

Čestné prohlášení – je potřeba pouze pokud nastala jedna z následujících událostí

Přepis z PO na FO a naopak – zákazník čestně prohlašuje, že již změnil užívání odběrného místa z nebytového prostoru na bytový prostor či naopak

Fakturace

Jak často budu dostávat fakturu?

Faktury budete dostávat zpravidla jednou ročně v závislosti na pravidelném odečtu příslušného provozovatele distribuční soustavy (bude zachován stávající cyklus).

Myslím si, že mám špatně vypočtenou zálohovou platbu. Lze její výši změnit?

Celková výše zálohových plateb pro zákazníky připojené na nízkém napětí by neměla být větší než 100 % platby odpovídající spotřebě za předchozí srovnatelné období za předpokladu zachování hodnoty rezervované kapacity nebo jmenovité proudové hodnoty hlavního jistícího prvku před elektroměrem.

Pokud nesouhlasíte s výší záloh, která byla navržena ze strany dodavatele elektřiny, máte možnost požádat o její úpravu dle Všeobecných obchodních podmínek dodávky elektřiny (VOPDE). Stanovení výše záloh upravuje § 32 odst. 11 vyhlášky č. 541/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Co je to elektronická fakturace?

Jednou ze služeb, kterou poskytuje EP ENERGY TRADING svým zákazníkům, je zasílání elektronických faktur za dodávku elektřiny a zemního plynu e-mailem. Současně je elektronická faktura ukládána na účet zákazníka na zabezpečeném Zákaznickém portálu. Zákazník tak má elektronickou fakturu k dispozici okamžitě po jejím vystavení, s předstihem získá přehled o nákladech na odebrané energie a fakturu může komfortně sdílet s dalšími osobami. Zasíláním elektronických faktur zároveň společně přispíváme k šetření našich přírodních zdrojů.

Elektronická faktura je dnes plnohodnotným ekvivalentem papírové faktury. Soubor s fakturou (formát PDF) je podepsán elektronickým podpisem, který vám garantuje, že nedošlo k žádným změnám souboru mezi vystavením elektronické faktury a jejím stažením do vašeho počítače. Faktura podepsaná elektronickým podpisem slouží jako běžný daňový doklad.

Nespornou výhodou je i skutečnost, že na Zákaznickém portálu zákazník nalezne faktury a přílohy k fakturám za aktuální i uplynulá období, a má tak stálý přístup k historii svých odběrů. Tuto službu poskytuje EP ENERGY TRADING zdarma.

Upomínky

Kdy odesíláte upomínku?

Orientační termíny zasílání upomínek jsou tyto:

 • první upomínka po 7 dnech po uplynutí splatnosti,
 • druhá upomínka po 17 dnech od uplynutí splatnosti, nejdříve 10 dní od zaslání poslední upomínky,
 • třetí upomínka po 27 dnech od uplynutí splatnosti, nejdříve 10 dní od zaslání poslední upomínky,
 • čtvrtá upomínka po 37 dnech od uplynutí splatnosti, nejdříve 10 dní od zaslání poslední upomínky.

Co mám dělat, pokud obdržím upomínku?

Prosím zkontrolujte, zda platba proběhla. Pokud ano, informujte nás laskavě na naší zákaznické lince 255 707 099 pro domácnosti nebo 255 707 098 pro firmy, případně e-mailem na info@epet.cz, a uveďte, na jaký účet a pod jakým variabilním symbolem platba proběhla. Je možné, že se platbu nepodařilo správně přiřadit.

Pokud platba faktury neproběhla, proveďte prosím co nejdříve její úhradu.

Smlouvy

Jakou smlouvu mám uzavřít?

Nejvhodnější smlouvou pro zákazníky typu domácnost i maloodběratel je „Smlouva o sdružených službách dodávek elektřiny“. Na základě této smlouvy dodavatel zajišťuje kompletní služby související s dodávkou elektřiny, tj. nejen zajištění silové elektřiny, ale také dopravy elektřiny až k zákazníkovi. V praxi to znamená, že vám bude chodit jedna faktura, kde budete mít vyúčtovány veškeré položky spojené s dodávkou elektřiny.

Na jakou dobu sjednává EP ENERGY TRADING smlouvy pro domácnosti?

V současné době nabízí EP ENERGY TRADING smlouvu o sdružených službách dodávky pro domácnosti a podnikatelský maloodběr na 24 měsíců.

Co mám dělat, pokud jsem smlouvu s EP ENERGY TRADING ztratil?

Kontaktujte prosím naše Zákaznické centrum na telefonním čísle 255 707 099 nebo e-mailu info@epet.cz a požádejte o kopii smlouvy, kterou vám obratem zašleme.

Technika

Co mám dělat v případě poruchy v dodávce elektřiny?

Pokud dojde ve vašem odběrném místě k poruše, je možné kontaktovat naši Zákaznickou linku. Pro urychlení řešení poruchy však doporučujeme kontaktovat přímo vašeho distributora na jeho poruchové lince. Telefonní čísla naleznete také na naší faktuře.

Ceny

Z čeho se skládá výsledná cena dodávky elektřiny?

Na liberalizovaném trhu je výsledná cena dodávky elektřiny pro zákazníky složena z regulovaných cen činností přirozeně monopolního charakteru, tj. všech činností spojených s dopravou elektřiny od výrobce prostřednictvím přenosové a distribuční soustavy ke konečnému zákazníkovi. Druhou podstatnou částí výsledné ceny  elektřiny je neregulovaná cena elektřiny, kterou pro jednotlivé kategorie odběratelů stanovují samotní dodavatelé (výrobci a obchodníci).

Které položky výsledné ceny dodávky elektřiny je možné ovlivnit volbou dodavatele?

Zákazník má právo zvolit si libovolného dodavatele elektřiny a vybrat si podle svého uvážení nejvhodnější nabízený produkt na dodávky elektřiny s ohledem na charakter a množství své spotřeby.

Naopak distribuční platby se odvíjejí od místa připojení. Distributora si tedy nelze vybrat. Ze strany zákazníka není také možné ovlivnit cenu za ostatní regulované položky. Cena je pevná pro všechny konečné zákazníky bez ohledu na zvoleného dodavatele.

Stručně řečeno, část nákladů za elektřinu na hladině nízkého napětí je možné ze strany odběratele aktivně ovlivnit volbou dodavatele elektřiny, zbytek tvoří regulovaná cena distribuce a ostatní regulované položky.

Mohou se změnit ceny elektřiny v průběhu roku?

Ceny elektřiny se mění (snižují nebo zvyšují) zpravidla na začátku roku, a to k 1. lednu. O této změně zákazníky vždy informujeme předem dle platné legislativy.

Kde najdu aktuální ceník?

Aktuální ceník pro domácnosti najdete zde, ceník pro firemní zákazníky zde.