První pomoc při zásahu elektrickým proudem – Jak postupovat?


Datum vydání: 9. 5. 2023

Bez elektřiny si nedokáže většina z nás představit život. Bereme ji jako součást svých životů, jak bychom bez ní fungovali? Ovšem takový zásah elektrickým proudem může mít vážné následky na naše zdraví. K zásahu může dojít prakticky kdekoli, venku na ulici, doma či v přírodě. Jak postupovat při zásahu elektrickým proudem?

Stavbaře zasáhlo elektrickým proudem - první pomocStavbaře zasáhlo elektrickým proudem - první pomoc

Kdy se může stát zásah elektrickým proudem?

Situace, kdy může dojít k zásahu elektrickým proudem:

 • Spadlé elektrické vedení a vodiče.
 • Během bouřek je zvýšené riziko zásahu bleskem jak ve vysokých objektech (stožáry, stromy), tak hrozí zásah ve vodních plochách či ve skalních převisech. 
 • Poranění střídavým proudem nízkého napětí (50 V – 300 V) – tento zásah se objevuje často u malých dětí, jelikož mohou strkat např. předměty do zásuvky, ale i u dospělých například v koupelně či v kuchyni.
 • Nevhodná manipulace při práci: V různých pracovních prostředích, jako jsou továrny, elektrárny apod., je vyšší riziko zásahu elektrickým proudem v důsledku nevhodné manipulace s elektrickými zařízeními, nedodržováním bezpečnostních předpisů a nedostatečné odborné přípravy.

Hořící kabel vlivem přepětí

Různé faktory ovlivňují, jaké následky může mít zásah elektrickým proudem. Mezi tyto faktory patří typ proudu, tedy stejnosměrný nebo střídavý proud a nízké nebo vysoké napětí. Napětí do 1 000 V se obvykle používá v domácnostech a kancelářích, kdežto napětí nad 1 000 V se používá pro podzemní sítě a vysoké vedení.

Zásah střídavým proudem je obecně nebezpečnější než zásah stejnosměrným. Ale i další faktory, jako jsou vnější podmínky (vlhkost vzduchu, teplota), kmitočet, cesta průchodu proudu a délka doby zasažení, hrají roli v závažnosti zásahu elektrickým proudem. Působení střídavého proudu se často přeruší ihned při zkratu.

U střídavého proudu hrozí riziko křečí, poranění kostí a kloubů, popálenin až po bezvědomí a poruchy srdečního rytmu. U jednosměrného proudu vysokého napětí může nastat bezvědomí, těžké popáleniny, a dokonce i zástava dýchání a oběhu.

První pomoc při zásahu elektrickým proudem

Přečtěte si níže, jaká je první pomoc při zásahu elektrickým proudem o napětí 1 000 V.

 • Pokud se někdo dostane do kontaktu s elektrickým proudem, je nezbytné ho co nejdříve odstranit z dosahu proudu. Toho dosáhnete například odsunutím postiženého pomocí izolovaného předmětu, přes který se proud neumí dostat, jako je dřevěná násada od koštěte nebo pruh látky, či vypnutím elektrického zdroje. V žádném případě není vhodné se osoby dotýkat, dokud si neověříte, že je elektrický proud vypnutý.
 • Je-li postižený v bezvědomí, je nutné, abyste zkontrolovali jeho dýchání a puls. 
 • Jestliže není puls a dýchání zjištěno, je třeba zahájit resuscitaci. Proveďte stlačování hrudní kosti do hloubky 5–6 cm s frekvencí 100krát za minutu. Máte-li k dispozici více lidí, neváhejte použít AED (automatizovaný externí defibrilátor).
 • Vykazuje-li postižený známky dýchání v bezvědomí, měl by být uložen do stabilizované polohy. 
 • Je-li osoba zasažena popáleninami, zakryjte co nejdříve popáleniny sterilním obvazem z lékárničky.
 • V případě krvácení se jej pokuste zastavit pomocí sterilního obvazu. Pokud není sterilní obvaz k dispozici, lze použít bavlněný šátek nebo jakýkoliv jiný čistý hadr či kus oblečení.
 • Udržujte tělesnou teplotu zraněného, přikryjte jej dekou či jinou látkou.
 • Přivolejte záchrannou službu 155 nebo 112.

Pokud jde o vysoké napětí nad 1 000 V, například v podzemních sítích, vysokých vedeních, vlacích nebo metrech, dodržujte následující kroky:

 • Nedotýkejte se zraněného, dokud není odpojen elektrický proud vysokého napětí. Existuje vysoké riziko obloukového výboje, který může zasáhnout člověka až na vzdálenost 20 metrů a způsobit mu smrt.
 • Neprodleně volejte složky IZS, ZZS nebo HZS a požádejte je o vypnutí elektrického proudu. Zpravidla se to nedá provést samostatně.
 • Do příjezdu odborné pomoci postupujte stejně jako při zásahu nízkým napětím do 1 000 V uvedené v předchozí části.

První pomoc při zásahu elektrickým proudem

Druhy úrazu elektrickým proudem

Při úrazech elektrickým proudem může dojít ke 3 druhům poranění:

 • elektrickému šoku,
 • tepelným popáleninám,
 • mechanickým křečím, pádu nebo výbuchu. 

Rozsah poškození zdraví závisí na více věcech, jako jsou například druhy proudu, jeho napětí a frekvence, odporu a intenzitě, ale také na době kontaktu s elektřinou a trase, jimiž proud prochází tělem.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Níže najdete rady, jak se chránit před úrazem elektrickým proudem:

 • Používejte zásuvky s proudovými chrániči a elektroniku s certifikáty EU.
 • Ujistěte se, že izolace na elektrických kabelech není poškozená (mazlíčci mohou například kabely překousat).
 • Seznamte se, kde máte umístěné pojistky v bytě a hlavní jističe v domě.
 • Vyvarujte se blízkosti spadlých drátů s vysokým napětím.
 • Nelezte na vagóny ani jiná vysoká místa pod trakčním vedením, protože může dojít k přeskočení napětí přes elektrický oblouk.
 • Elektroniku držte dál od vody.
 • Během bouřek se vyvarujte vodním plochám, horolezeckým stezkám a žebříkům, nepohybujte se na volných plochách, nebezpečný je i okraj lesa a úkryt v převyšujícím se skalním masivu. Vyhledejte bezpečné útočiště jako vozidlo či objekt s hromosvodem.
 • Vždy dodržujte bezpečnost při práci s elektrickým proudem.

Pamatujte, že vaše bezpečnost je vždy prvořadá. Nedotýkejte se poraněného, dokud nemáte jistotu, že je proud vypnutý. V případě úrazu elektrickým proudem vysokého napětí vždy volejte záchranku a jednejte podle stavu zraněného. Některá zranění pod nízkým proudem nemusí být na první pohled vidět, proto je nutné navštívit lékaře.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora