Menu

Oficiální pravidla instagramové soutěže epet na Sázavě a souhlas se zpracováním osobních údajů

I.
Organizátor soutěže

 1. Organizátorem soutěže je společnost EP ENERGY TRADING a.s., se sídlem Praha - Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 11002, IČO: 273 86 643, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 10233, (dále jen „Organizátor soutěže” nebo „epet“). Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Instagram.

II.
Jak soutěžit

 1. Soutěž probíhá prostřednictvím aplikace sociální sítě Instagram od 25. 7. 2019, od 12:00 do 27. 7. 2019 do 19:00 (dále také jako „doba trvání soutěže“).
 2. Soutěž je určena účastníkům hudebního festivalu Sázavafest 2019, konaném v termínu 25. 7. - 27. 7. 2019 ve Světlé nad Sázavou, areálu Zámku Světlá nad Sázavou (https://sazavafest.cz/), kteří jsou zároveň uživateli sociální sítě Instagram starší 15 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „účastník soutěže“).
 3. Účastníkem hudebního festivalu Sázavafest 2019 dle předchozího odstavce je osoba s platnou vstupenkou na festival Sázavafest 2019.
 4. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce.
 5. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu k Organizátorovi soutěže, a osoby těmto osobám blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
 6. Z účasti v soutěži mohou být rozhodnutím Organizátora soutěže vyloučeni účastníci soutěže, kteří svojí účastí v soutěži způsobí škodu vůči Organizátorovi soutěže či třetí osobě, dále mohou být vyloučeni soutěžící zneužívající či porušující pravidla soutěže, či tací, kteří v souvislosti se soutěží porušují práva nebo poškozují či ohrožují oprávněné zájmy Organizátora soutěže či třetí osoby nebo jednají v rozporu s dobrými mravy nebo je u nich shledáno důvodné podezření z trestného činu podvodu.
 7. Soutěžící vstupem do soutěže potvrzuje, že:
  1. Soutěž probíhá prostřednictvím aplikace sociální sítě Instagram od 25. 7. 2019, od 12:00 do 27. 7. 2019 do 19:00 (dále také jako „doba trvání soutěže“).
  2. má řádné souhlasy od všech osob zachycených na vloženém materiálu.
 8. Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s případnou prezentací úspěchu soutěže jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly a dále k prezentaci na vybraných komunikačních kanálech Organizátora soutěže.

III.
Pravidla soutěže

 1. Úkolem soutěžícího je vyfotit v areálu festivalu Sázavafest 2019 libovolnou originální fotografii. Na fotografii se musí objevit logo epet. Soutěžící musí svou fotografii vložit na Instagram s hastagem #epetnasazave.
 2. Vyhrává 1 nejoriginálnější fotografie uveřejněná dle odst. 1 tohoto článku. Výherce vybere Organizátor soutěže.
 3. Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže.
 4. Každý soutěžící se smí hry v době trvání soutěže účastnit pouze jedenkrát.

IV.
Výhra

 1. V rámci soutěže je možné získat následující cenu: 1x elektrická koloběžka Mi Electrict Scooter 2 (https://www.mall.cz/smart-sport/xiaomi-m365-original-mi-electric-scooter-bily) v hodnotě 9.990 Kč.
 2. Výherci soutěže budou informováni o výhře pomocí soukromé zprávy na instagramu (https://www.instagram.com/epenergytrading/) a to nejpozději tři hodiny po skončení soutěže, načež budou vyzváni ke kontaktu prostřednictvím privátní zprávy. Vyhlášení vítěze se uskuteční na epet pódiu festivalu ve večerních hodinách dne 27. 7. 2019.
 3. V případě úspěšného navázání kontaktu bude výhra předána při vyhlášení vítěze, případně proběhne domluva na způsobu předání výhry, a to buďto osobním odběrem v místě kancelářských prostor Organizátora soutěže na adrese Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 11002, anebo zasláním poštou na adresu uvedenou výhercem. Výhra bude vítězům doručena do osmi týdnů od vyhodnocení soutěže.

V.
Práva a povinnosti Organizátora soutěže

 1. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit nebo změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu a s účinností k okamžiku zveřejnění na instagramovém profilu organizátora.
 2. Organizátor soutěže neodpovídá za doručení výhry, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou) či za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.
 3. Organizátor soutěže neodpovídá za to, že si výherce nepřečte výzvu k zaslání zprávy.
 4. Organizátor soutěže neodpovídá za jiné důvody, kvůli kterým si výherce nepřečetl výzvu od Zprostředkovatele soutěže nebo ho nekontaktoval pomocí privátní zprávy. V případě, že se výherce neozve pomocí privátní zprávy do 48 hodin od konce soutěže, propadá výhra Organizátorovi soutěže a nebude výherci udělena.
 5. Organizátor soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit příspěvky, které: a) neodpovídají zadanému tématu soutěže, b) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, c) by mohly poškodit dobré jména Organizátora soutěže, jeho ochranné známky, obchodní firmu či průmyslové nebo duševní vlastnictví Organizátora soutěže nebo třetí osoby, d) u které byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek soutěže, e) nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou.
 6. O tom, zda přihlášený příspěvek vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor soutěže.
 7. Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

VI.
Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel

 1. Soutěžící uděluje přihlášením se do soutěže Organizátorovi soutěže souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži, pro marketingové a propagační účely a za účelem nabízení produktů a služeb, a to na dobu 5 let od prvního přihlášení. Souhlas uděluje soutěžící podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a další údaje poskytnuté při registraci nebo zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je Organizátor soutěže. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to odesláním odvolání souhlasu na emailovou adresu info@epet.cz.
 2. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 5 let zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených Organizátorem soutěže. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v soutěži.
 3. Soutěžící bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům a poskytnutí informací o nich a o jejich zpracování, včetně práva na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo na výmaz svých osobních údajů, právo na omezeních zpracování svých osobních údajů (např. v případě, kdy je zpochybněna jejich přesnost či zákonnost zpracování), právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, jakož i další práva stanovená v GDPR jako například žádat na správci vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem nebo žádat o odstranění závadného stavu. Bližší informace o zpracování osobních údajů lze nalézt v Zásadách zpracování osobních údajů Organizátora soutěže na https://www.epet.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/.
 4. Účastí v soutěži uděluje soutěžící Organizátorovi soutěže souhlas se zpracováním svých osobních údajů jako jména, příjmení, telefonního čísla, emailové adresy, instagramového účtu, obce, v níž má bydliště, pro případ zaslání výhry a dále souhlas s uveřejněním svého výherního příspěvku a své fotografie ve sdělovacích prostředcích, na webových stránkách, facebookových stránkách a instagramovém profilu Organizátora soutěže.

VII.
Závěrečná ustanovení

 1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy Organizátora soutěže.
 2. Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k síti Instagram. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící provozovateli sítě Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány Organizátorovi soutěže, nikoliv provozovateli sítě Instagram.
 3. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a Organizátorem soutěže řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.
 4. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici na webové adrese https://www.epet.cz/sazava-fest-2019/. V případě jakýchkoliv nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na email soutez@epet.cz.