Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Svým podpisem uděluji společnosti EP ENERGY TRADING, a.s., se sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha 1, IČO: 273 86 643 (dále jen „EP ENERGY TRADING, a.s.“) souhlas se zpracováním osobních údajů v níže uvedeném rozsahu:

1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Zpracovávány budou Vaše osobní údaje, jež společnost EP ENERGY TRADING, a.s., získá v rámci realizace dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi Vámi jako zákazníkem a společností EP ENERGY TRADING, a.s., jako dodavatelem, jehož předmětem je dodávka elektřiny a/nebo plynu. Jedná se o zejména osobní údaje: jméno a příjmení; datum narození; adresa bydliště, případně kontaktní adresa; e-mailová adresa; telefonní kontakt; IP adresa. Tyto údaje budou zpracovány pro účely definované v bodě 2.

2. Účel zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za těmito účely:

a) k marketingovým účelům společnosti EP ENERGY TRADING, a.s.; tj. zejména za účelem nabízení výrobků a služeb; zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách (např. formou zasílání newsletterů); kontaktování za účelem průzkumů trhu a za účelem marketingových výzkumů; kontaktování za účelem přání k Vánocům a Velikonocům nebo jiným svátkům a zasílání slevových poukazů apod.;

b) za účelem analýz osobních údajů zákazníků společnosti EP ENERGY TRADING, a.s., umožňujících přímé oslovení konkrétního zákazníka či určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing).

3. Kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat

Společnost EP ENERGY TRADING, a.s., bude, jakožto správce osobních údajů, na základě tohoto souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu a za výše vymezenými účely manuálně v písemné formě, jakož i ve formě elektronické za použití automatizovaných systémů, a to vlastními zaměstnanci nebo zpracovateli osobních údajů, tj. subjekty, které společnost EP ENERGY TRADING, a.s., pověří dílčími zpracovatelskými činnostmi (marketingové či reklamní agentury) a se kterými zajistí zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy a jejich ochranu prostřednictvím uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů.

4. Na jakou dobu je tento souhlas udělen

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle vymezených podmínek se uděluje na celou dobu trvání dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi Vámi a společností EP ENERGY TRADING, a.s., jakož i na dobu 3 let po jeho ukončení.

5. Dobrovolnost udělení souhlasu, možnost jeho odvolání

Udělení tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a nepodmiňuje žádné jiné plnění ze strany společnosti EP ENERGY TRADING, a.s., vůči Vám v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to odesláním odvolání souhlasu na emailovou adresu info@epet.cz.

6. Vaše práva jako subjektu údajů

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů stvrzujete, že jste byl poučen o dobrovolnosti poskytnutí osobních údajů ve výše vymezeném rozsahu, jakož i o svých právech, které Vám jako subjektu údajů náleží podle příslušných právních předpisů.

Jako subjekt údajů poskytující souhlas se zpracováním osobních údajů:

a) jste oprávněn požadovat od společnosti EP ENERGY TRADING, a.s., přístup k Vašim osobním údajům a poskytnutí informací o nich a o jejich zpracovávání (např. o rozsahu, účelu, době zpracování), včetně práva na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů:

b) jste oprávněn udělený souhlas kdykoliv odvolat (blíže viz bod 5);

c) jste oprávněn písemně požádat společnost EP ENERGY TRADING, a.s., o likvidaci (výmaz) svých osobních údajů (zejména v případě, kdy odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů či v případě, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny či jinak zpracovávány); od 25.5.2018 máte právo „být zapomenut“ v případě, kdy by Vaše osobní údaje byly zveřejněny v internetovém prostředí (vymazání veškerých odkazů na Vaše osobní údaje, jejich kopie či replikace)

d) od 25.5.2018 jste oprávněn získat Vaše osobní údaje, které společnost EP ENERGY TRADING, a.s., zpracovává na základě tohoto souhlasu, v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci;

e) v případě zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, máte od 25.5.2018 právo kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování; uplatníte-li námitku společnost EP ENERGY TRADING, a.s., zpracování Vašich osobních údajů ukončí;

f) dozvíte-li se nebo se domníváte, že společnost EP ENERGY TRADING, a.s., provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem či nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete na základě písemné žádosti

  1. vznést námitku proti zpracování,
  2. požádat společnost EP ENERGY TRADING, a.s., o vysvětlení,
  3. požadovat, aby společnost EP ENERGY TRADING, a.s., odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci (výmaz) osobních údajů,
  4. podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Dále udělujete společnosti EP ENERGY TRADING, a.s., souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky na Váš elektronický kontakt, který společnost EP ENERGY TRADING, a.s., získala v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu či v jiných legitimních případech. Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat odesláním odvolání souhlasu na emailovou adresu info@epet.cz.

 

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora