Zastropování cen podniků

V polovině září schválila vláda zastropování cen elektřiny a plynu pro domácnosti, živnostníky a podnikatele.

Zastropovaná cena silové elektřiny je na částce 5000 Kč bez DPH a plynu na částce 2500 Kč bez DPH. Částky jsou uvedené bez ceny za distribuci a bez ostatních regulovaných poplatků.

Zastropování cen se týká i malých a středních podniků, které odebírají elektřinu na hladině vysokého a velmi vysokého napětí nebo jsou zařazené do kategorie střední odběratel u plynu. U většiny podniků lze zastropování uplatnit na 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru.

Na této stránce najdete informace, jakým způsobem můžete o zastropované ceny zažádat.

Aktuální informace - duben 2023: Změna  formulářů Prohlášení pro kategorii zákazníků velký podnikatel - Příloha č. 11 a Příloha č. 10.  Společně s dodáním výše uvedených prohlášení vzniká kategorii zákazníků „velký podnikatel“ povinnost dodat Prohlášení (Příloha č. 13) o doručení zprávy o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu podle §8d odst. 7, které se zasílá ministerstvu průmyslu a obchodu. 

Platnost Prohlášení zaslaných na začátku roku, zaniká k 30. 4. 2023.

 

ELEKTŘINA:

  • Pro období do 30. dubna 2023 je poskytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného v Příloze č. 7 nařízení ve znění novely č. 28/2023 Sb.
  • Pro období po 30. dubnu 2023 je poskytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného v Příloze č. 10. Součástí tohoto prohlášení je prohlášení o doručení zprávy o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu podle §8d odst. 7 ministerstvu (Příloha č. 13).

PLYN: 

   • Pro období do 30. dubna 2023 je poskytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného íloze č. 8 nařízení ve znění novely č. 28/2023 Sb.

   • Pro období po 30. dubnu 2023 je poskytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného v Příloha č.11Součástí tohoto prohlášení je prohlášení o doručení zprávy o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu podle §8d odst. 7 ministerstvu (Příloha č. 13).

    

Prohlášení, které zákazník doručil ještě v původním znění, se považuje podle novely 28/2023 Sb. pro období do 30. 4. 2023 za prohlášení platné. Zároveň platí, že aby měl zákazník zastropované ceny za měsíc leden a únor 2023, musí prohlášení doručit nejpozději do 3. 2. 2023.

Platnost prohlášení (obecně)

 • První kalendářní čtvrtletí: Prohlášení zákazníka poskytnuté v průběhu prvního kalendářního čtvrtletí 2023 je platné do 30. dubna 2023.
 • Druhé nebo třetí kalendářní čtvrtletí: Prohlášení zákazníka poskytnuté v průběhu druhého nebo třetího kalendářního čtvrtletí 2023 je platné do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.
 • Čtvrté kalendářní čtvrtletí: Prohlášení zákazníka poskytnuté v průběhu posledního kalendářního čtvrtletí 2023 je platné do 31. prosince 2023.

Konkrétní termíny pro podání prohlášení zákazníka „Velký podnikatel" pro druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí:

 • Prohlášení pro zastropování ceny od 1. 5. do 31. 7. 2023: Termín podání prohlášení 1. 4. - 30. 4. 2023.
 • Prohlášení pro zastropování ceny od 1. 8. do 31. 10. 2023: Termín podání prohlášení 1. 7. - 31. 7. 2023.
 • Prohlášení pro zastropování ceny od 1. 11. do 31.12. 2023: Termín podání prohlášení 1. 10. - 31.10. 2023.

Za obecné stanovisko k výše uvedenému lze považovat, že zákazník poskytne prohlášení nejpozději do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, za který se má začít uplatňovat cena za dodávku elektřiny.

Pokud nesplňujete kritéria pro zařazení do kategorie malých a středních podnikatelů (zaměstnáváte méně než 250 lidí, roční obrat je menší než 50 milionů eur a velikost aktiv je nižší než 43 milionů eur – viz odpověď na otázku výše) a zároveň je Vaše odběrné místo připojeno k distribuční soustavě na hladině vysokého / velmi vysokého napětí spadáte do kategorie „velký podnikatel“.

Zastropování se vztahuje na zákazníky z oblasti velkoodběru a malých a středních podniků (včetně veřejného sektoru), kteří spadají do jedné z následujících kategorií (s výjimkou dodávky plynu na výrobu elektřiny).

a) 100% zastropování cen energií se vztahuje na právnické osoby a firmy ve specifických odvětvích, jako jsou státní a veřejné instituce, poskytovatelé zdravotnických a sociálních apod.

Konkrétně se jedná o:

 1. veřejný zadavatel s kódem institucionálního sektoru podřazeným pod 13000 (vládní instituce)
 2. veřejný zadavatel s kódem institucionálního sektoru 12100 (ČNB)
 3. veřejný zadavatel (právnická osoba) s kódem institucionálního sektoru 11001 (veřejné podniky nefinanční), ve kterém je 100% přímá či nepřímá účast České republiky, kraje, obce
 4. státní podnik (vyjma národního podniku a ČTK)
 5. sportovní organizace
 6. školy a školská zařízení
 7. poskytovatelé zdravotních služeb
 8. poskytovatelé sociálních služeb
 9. provozovatelé vodovodů či kanalizace
 10. poskytovatelé veřejných kulturních služeb, kteří jsou zpravodajskou jednotkou podle zákona o statistické službě

Více informací najdete v novém Nařízení vlády č. 442/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci.

b) Pokud firma nebo jiná právnická osoba nespadá do kategorie popsané v bodu a) a zároveň je malým nebo středním podnikem nebo se jedná o zákazníky, které je velkým podnikatelem nebo nesplní věcné podmínky pro uplatnění stanovené ceny plynu pro malé a střední podnikatele, zastropování se vztahuje na 80 % její spotřeby s výjimkou dodávky plynu na výrobu elektřiny.

c) Zastropování ceny poměrné části ceny energií, které jsou spotřebovávány na výrobu tepelné energie. Do této kategorie spadají domovní kotelny, zdroje tepelné energie pro výrobu tepelné energie pro jeden objekt jednoho zákazníka, nebo zdroj tepelné energie pro výrobu tepelné energie a její dodávku do rozvodného tepelného zařízení.

Zákazník vybrané kategorie viz bod a) nebo b), který používá plyn nebo teplo i na výrobu elektřiny, musí po uplynutí měsíce dodávky do 7. dne následujícího kalendářního měsíce oznámit dodavateli hodnotu objemu plynu/tepla připadajícího na výrobu elektřiny z plynu/tepla.

Zastropování se vztahuje na zákazníky z oblasti velkoodběru a malých a středních podniků (včetně veřejného sektoru), kteří spadají do jedné z následujících kategorií.

a) 100% zastropování cen energií se vztahuje na právnické osoby a firmy ve specifických odvětvích, jako jsou státní a veřejné instituce, poskytovatelé zdravotnických a sociálních apod.

Konkrétně se jedná o:

 1. veřejný zadavatel s kódem institucionálního sektoru podřazeným pod 13000 (vládní instituce)
 2. veřejný zadavatel s kódem institucionálního sektoru 12100 (ČNB)
 3. veřejný zadavatel (právnická osoba) s kódem institucionálního sektoru 11001 (veřejné podniky nefinanční), ve kterém je 100% přímá či nepřímá účast České republiky, kraje, obce
 4. státní podnik (vyjma národního podniku a ČTK)
 5. sportovní organizace
 6. školy a školská zařízení
 7. poskytovatelé zdravotních služeb
 8. poskytovatelé sociálních služeb
 9. provozovatelé vodovodů či kanalizace
 10. poskytovatelé veřejných kulturních služeb, kteří jsou zpravodajskou jednotkou podle zákona o statistické službě

Více informací najdete v novém Nařízení vlády č. 442/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci.

b) 100% zastropování se vztahuje také na napájení elektrické trakce do odběrného místa zákazníka, který je provozovatelem železniční dopravní cesty nebo provozovatelem dopravních prostředků elektrické trakce při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové nebo speciální podle zákona o drahách.

c) Pokud firma nebo jiná právnická osoba nespadá do kategorie popsané v bodu a) a zároveň je malým nebo středním podnikem nebo jedná-li se o zákazníka, který není malým nebo středním podnikem a zárověň je jeho odběrné místo připojeno k distribuční soustavě na hladině vysokého / velmi vysokého napětí (velký podnikatel) nebo nesplní věcné podmínky pro uplatnění stanovené ceny elektřiny pro malé nebo střední podnikatele, zastropování se vztahuje na 80 % její spotřeby.

d) 100 % zastropování se vztahuje také na veškeré dodávky elektřiny do odběrného místa, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině vysokého (VN) nebo velmi vysokého napětí (VVN), jedná-li se o odběr elektřiny zákazníkem, který je spotřebitelem.

Podnik se může řadit do kategorie malých a středních, pokud zaměstnává méně než 250 lidí, roční obrat je menší než 50 milionů eur a velikost aktiv je nižší než 43 milionů eur. To vše je platné k poslednímu uzavřenému zdaňovacímu období.

Počet zaměstnanců musí firma splňovat vždy, z dalších dvou požadavků stačí splnit alespoň jeden.

Jako doporučení k určení velikosti podniku můžete využít informace uvedené na stránkách CzechInvest nebo Uživatelskou příručku k definici MSP od Evropské komise (v anglickém jazyce).

Pokud spadáte do jedné z kategorií definovaných výše zde na stránce, je potřeba, abyste nám doložili formulář Prohlášení. Používáte-li odebraný plyn k výrobě tepla či přípravě teplé užitkové vody jste povinni měsíčně dodavateli zasílat Výkaz blíže definovaný v Nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci.

Pro vybrané kategorie zákazníků je v nařízení definováno:

A) Zákazníci kategorie 3, 6, 7, 8, 9 a 10 budou uplatňovat zastropované ceny až poté, co řádně a včas doloží prohlášení, a to od 1. dne kalendářního měsíce poté, co doloží Prohlášení (výjimka pro měsíc dodávky leden 2023, kdy zákazník může doložit prohlášení až do 16. 1. 2023 s tím, že zastropované ceny budou účinné od 1.1.2023).

B) Zákazníci kategorie 1, 2 a 4, 5, u kterých nařízení výslovně nevyžaduje splnění věcné podmínky pro uplatnění zastropovaných cen (tj. doložení prohlášení), budou zastropováni automaticky od 1. 1. 2023. 

Pokud používáte plyn na výrobu elektřiny jste povinni nám tuto informaci oznámit v Prohlášení a zároveň máte povinnost nám každý měsíc doložit prostřednictvím Výkazu („Výkaz zákazníka využívajícího plyn pro výrobu elektřiny“, tj. Příloha č. 9) množství plynu použitého na výrobu elektřiny.

Vzorové formuláře najdete v Nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci.

Můžete využít i následující vzorové formuláře, které jsme pro vás připravili v elektronické a zároveň editovatelné podobě:

     • Prohlášení platné pro období po 30. dubnu 2023 
     • Součástí tohoto prohlášení je prohlášení o doručení zprávy o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu podle §8d odst. 7 ministerstvu (Příloha č. 13 )
      • Prohlášení platné pro období po 30. dubnu 2023 
      • Součástí tohoto prohlášení je prohlášení o doručení zprávy o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu podle §8d odst. 7 ministerstvu (Příloha č. 13)

nebo

nebo

 

Formulář pro uplatnění zastropovaných cen od vás můžeme formálně obdržet pouze dvěma možnými způsoby:

 • Elektronickým podáním přes datovou schránku. ID datové schránky epet je e5kgtt5.
 • Poštou na adresu společnosti epet: Klimentská 46, Praha 1, 110 02.

Pokud zašlete formulář jiným způsobem, než jsou definovány v bodech a) nebo b), nebudeme jej akceptovat.

Formulář přijatý v daný měsíc (nejpozději poslední den v měsíci) je vždy platný pro dodávku elektřiny/plynu od měsíce následujícího. Výjimka v dodání prohlášení je leden 2023, kdy je možné formuláře zaslat do 16. 1. 2023.

a) Prohlášení:

Je nutné dodat do konce měsíce před měsícem dodávky, na níž chcete uplatnit maximální cenu, jinak se k němu nepřihlíží (elektřina, plyn). Stačí dodat jedno prohlášení, které následně platí do doby, než nám jako zákazník oznámíte změnu prohlašovaných skutečností.

b) Výkaz (dodává se pouze u komodity plyn):

Musí být dodán do 7. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se má uplatnit maximální cena, jinak se k němu nepřihlíží. Výkaz se dodává každý měsíc.

c) Výkaz zákazníka využívajícího plyn pro výrobu elektřiny (Příloha č. 9):

Musí být dodán do 7. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl plyn použit pro výrobu elektřiny. Výkaz se dodává každý měsíc.

Ano, je to možné. Pokud zjistíte chybu v dodaném formuláři, je potřeba nám tuto skutečnost neprodleně nahlásit, a to stejným způsobem, jako při jeho odesílání (viz otázka Kam mám formuláře pro uplatnění zastropování zaslat?)

Prohlášení je oprávněn zákazník opravit do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém prohlášení poskytnul.

Výkaz je zákazník oprávněn opravit do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který výkaz poskytnul.

Ano, máte.

Pokud nesplňujete věcné podmínky pro uplatnění zastropované ceny elektřiny/plynu definované pro velkého ponikatele a/nebo malého a středního podnikatele, můžete zatropované ceny rovněž uplatnit a to za stejných podmínek definovaných pro „velké podnikatele“.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora