Co je kinetická a potenciální energie?


Datum vydání: 2. 6. 2022

Kinetická energie

Kinetická a potenciální energie jsou dva různé druhy mechanické energie. Jejich součet tvoří celkovou mechanickou energii tělesa, která je jedním z typů energie jako takové. Různé druhy energií spolu různě souvisí a mohou se přeměňovat jedna ve druhou.

Mechanická energie vyjadřuje schopnost tělesa působit silou na jiné těleso a posouvat jej po určité dráze. Pojďme se na tyto dva druhy energií podívat důkladněji.

Co je to kinetická energie?

Kinetická energie (zvaná též pohybová energie) je jeden z druhů mechanické energie, kterou má pohybující se těleso. Tělesa se ale sama od sebe nepohybují, něco jim muselo dodat energii. Kinetická energie vyjadřuje práci, kterou musíme tělesu dodat, aby se z klidného stavu dostalo do rovnoměrného pohybu.

Pohybuje-li se těleso po určité dráze působením síly, nazýváme ji mechanickou prací. Mechanická práce zároveň fyzikální veličina, která vyjadřuje množství práce.

Vztahy a kinetická energie

Kinetická energie je závislá na vztažné soustavě (jakékoliv další těleso nebo skupina těles). Nemůžeme ji tedy nikdy posuzovat izolovaně a nemůže být nikdy záporná. Kinetická energie nezávisí na směru pohybu, ale pouze na rychlosti. Pohyb je v tomto případě vždy relativní. To znamená, že záleží z jakého úhlu se na těleso díváme. 

lidé v autobuse

Příklad: Pasažér v jedoucím autobuse je vůči druhému vozidlu na silnici v klidu, ale vůči osobám na chodníku je ten stejný cestující v pohybu.

Kinetická energie elektronu

Kinetická energie získaná elektronem ve vakuu odpovídá hodnotě 1 elektronvolt (1 eV). Elektronvolt je jednotka práce, která se používá k měření malých množství energie. Aby mohl elektron získat kinetickou energii, musí mu ji něco dodat. To může být například energie dopadajícího záření. Jednotka kinetické energie se udává v Joulech, značka "J".

Výpočet kinetické energie

K výpočtu její velikosti potřebujeme znát hmotnost a rychlost tělesa. Kinetická energie je pak přímo úměrná druhé mocnině rychlosti tělesa. Vypočítáme ji tedy následovně: 

Výpočet kinetické energie vzorec: Ek = 1/2 m · v2

Ek = kinetická energie

m = hmotnost tělesa

v = rychlost tělesa

Co je potenciální energie?

Potenciální energie (známá i pod názvem polohová) je energie, která je spojená se silovým polem. Má ji každé těleso, které dosáhlo určité výšky. Vyjadřuje tedy práci, kterou musíme vynaložit na zvednutí tělesa. V praxi přechází potenciální energie často v kinetickou energii a naopak.

výtah

Příklad: Výtah jede směrem nahoru a zastavuje v jednotlivých patrech. Při jízdě dochází průběžně k přeměně kinetické energie na potenciální.

Potenciální energie vzorec: Ep = m · g · h

Ep = potenciální energie

m = hmotnost tělesa

g = gravitační zrychlení

h = výška, v které se těleso nachádzí

Zákon zachování energie

Tento zákon je jeden z nejzákladnějších fyzikálních zákonů, se kterým se setkáváme každý den. Konstatuje, že energii nemůžeme zničit ani vyrobit. Můžeme ji pouze přeměnit v jiný druh energie. V případě přeměny kinetické energie na potenciální a naopak tedy platí zákon zachování energie.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora